Ιδέες

σλδξφ σδφη σδγφι γσδιγφ σιδγ ισδ

 σδ, λσξδ σδ σδγη οσηδγ οσηδγοησοδγη σοδηγ οισδηιη σδοιγη οσηδγ οσηδγ 

σδπγ σπδγ πσδπ σδγ 

Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο...

 

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας, θα έπρεπε ....

Ενδεικτικό υλικό για το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί:

Α) Εκπαιδευτικά θέματα : Κατάλογοι σχολείων και διευθύνσεων της περιοχής, σύνδεση με το δίκτυο της εκπαίδευσης και πρόσβαση απευθείας στην περιοχή που ενδιαφέρει, σύνδεση με τον κόμβο του ΥΠΕΠΘ, οδηγοί σπουδών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ, κατάλογοι ξένων μορφωτικών ιδρυμάτων της περιοχής, πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, προγράμματα ειδικών σπουδών, ειδικά σχολεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κλπ.

Β) Αθλητισμός: κατάλογοι αθλητικών κλπ. σωματείων, αθλητικές και συναφείς δραστηριότητες

Γ) Πολιτιστικά θέματα : πληροφορίες για εκδηλώσεις κλπ. στην περιοχή σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς, δήμους, ΥΠΠΟ, ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής, άλλες βιβλιοθήκες

2 αποτελέσματα.